Foxas no Alto da Encarnación

San Vicente de Trasmañó, Redondela
/ PONTEVEDRA